Ana Sayfa | Site Ağacı | Arama 
Ana Sayfa  
 
Müzeler ve Örenyerleri


Yerel etkinlikler

Fotoğraf Galerisi

Çankırı Türküleri

KANTİN VE KAFETERYA İHALESİ

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN VE KAFETERYASININ KİRAYA VERİLMESİİHALE İLANI


Çankırı ili Merkez Cumhuriyet Mah.48 ada 1 parselde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Binası içerisinde yer alacak olan kantin ve kafeterya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin

a)Adresi

:

CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BULVARI NO:11 ÇANKIRI

b)Telefon ve faks numarası

:

3762131508 - 3762131276

c)Elektronik Posta Adresi

:

iktm18@kulturturizm.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi


:

http://www.cankirikulturturizm.gov.tr


2-İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü- MüzeBinası içerisinde yer alacak olan kantin ve kafeteryanın kiraya verilmesi işi

b)Yapılacağı yer

:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü – Müze Binası ve Bahçesi

c)Süresi

:

 3 (üç)Yıl

d) İlk Yıl Muhammen Kira Bedeli

:

24.000,00.-TL (YirmidörtbinTürkLirası) (KDV DAHİL)

e) Kantin Alanı

:

200 m2 (Açık Alan=100 m2 +Kapalı Alan=100 m2 )

f) Geçici Teminat

:

720,00.- TL (Yediyüzyirmi Türk Lirası)

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü – 100.Yıl Kültür Merkezi Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı No:11 Merkez / ÇANKIRI

b)Tarihi ve saati

:

21.08.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı tasdikli örneği,

4.1.2. Nüfus Müdürlüğünden onaylı Adres belgesi (ikametgah ilmühaberi)

4.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.4.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.5.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.5.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.5.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin (ortakları dahil) terör örgütüyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek, vakıf ve diğer STK’lara üyeliklerinin bulunmadığına dair İl Dernekler Müdürlüğündenalınan yeni tarihli belge. (Gerçek kişinin veya tüzel kişi ortaklarının üyeliği varsa ihaleye katılamazlar.)

4.1.7 FETO/PDY ve diğer terör örgütleri ile ilgili haklarında dava açılmış ve devam eden gerçek veyatüzel kişiler (ortakları dahil) ihaleye katılamaz. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler Cumhuriyet Baş SavcılığındanFETO/PDY veya diğer örgütleri ile ilgili haklarında açılandava olmadığına dair belge.

4.1.8.Teklif mektubu.

4.1.9.İhale tarihinden önce son 5 (beş) gün içerisinde alınmış olan istekliye ait, isteklinin firma olması halinde temsile yetkili kişilere ait Adli sicil belgesi.

4.1.10.İhale Dökümanının satın alındığına dair belge.

4.1.10.1. İhale Dökümanı mesai saatleri dahilinde İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ’nde bedelsiz görülebilir ve doküman ücreti olan 20.-TL(Yirmi Türk Lirası) Çankırı Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılarak satın alınabilir.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1Kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi. Ancak ustalık belgesi bulunmaması durumunda İşyeri açma belgesi, Kalfalık ve Kurs Bitirme Belgelerinden en az biri. Ayrıca en az 5 (beş) yıldır bu işi yaptığına dair belge.

5.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 100. Yıl Kültür Merkezi Hizmet Binası adresine elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla yapılacak müracaatlar ve gönderilen teklifler kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

6. Her türlü ruhsat, vergi, resim, harç, sigorta vb. yükleniciye aittir.

7.İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/gmaddesine göre pazarlık usulü, sözleşmedeki Genel Hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamede ki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılır.

8.İhale üzerine kalan istekli Kesin teminat olarak3 (üç) yıllık kira bedelinin %6’sını ve diğer vergileri Çankırı Defterdarlığı (Muhasebe Müdürlüğü)’ne yatırdığında sözleşme imzalanacaktır.

9.Diğer hususlar:Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 712 kez gösterilmiştir.